• پشتیبانی و فروش
  • تهران 49 19 90 56 21 98+

PRODUCTION OF ELEVATOR PARTS

PRODUCTION

CARSLING

کارسلینگ

CARSLING

مواد اولیه و محصولات تمامی مواد اولیه اصلی مربوط به تولید از بهترین کـارخانجات معتـبر خارجی بـصورت مستقیم خریداری و وارد میگردد و همچنین دارای ظرفیت قابـل توجـه ذخیـره مواد اولیه برای تولـید انبوه محصول میباشد.